Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Ochrana osobných údajov pre štátnu správu

Bezplatná cenová ponuka
Ochrana osobných údajov pre štátnu správu

Čerpajte zo skúseností viac ako 2500 organizácii v štátnej a verejnej správe

Vďaka našim bohatým skúsenostiam v oblasti štátnej správy vieme, akým reálnym problémom v oblasti ochrany osobných údajov čelí každá organizácia. V rámci nášho pôsobenia sme sa v prostredí štátnej správy stretli s rôznorodými problémami. Pri spolupráci s nami nájdete riešenie na každú situáciu. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 2500 organizácii v štátnej a verejnej správe. Kvalitu nami poskytovaných služieb potvrdzuje aj uzatvorená spolupráca so Združením miest a obcí Slovenska (ZMOS), Asociáciou prednostov úradov miestnej samosprávy (APUMS) a Národnou asociáciou na ochranu osobných údajov.

Ponúkame Vám služby zamerané na oblasť ochrany osobných údajov. Vďaka našej službe budete mať istotu, že všetky osobné údaje, ktoré spracúvate, sú v bezpečí. Vo Vašej organizácii vykonáme analýzu, vypracujeme potrebnú dokumentáciu, preškolíme zamestnancov a v prípade kontroly Vás budeme fyzicky zastupovať. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu nariadenia GDPR a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú nepretržite dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo bezpečnostného incidentu.

Vašej organizácii vypracujeme na mieru komplexnú bezpečnostnú dokumentácia v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zabezpečíme Vám školenia zamestnancov podľa Vašich konkrétnych potrieb. Školenia môžu prebiehať elektronicky alebo osobne. Každá oprávnená osoba, ktorá sa zúčastní školenia, obdrží certifikát. Certifikátmi o absolvovaní školenia sa prevádzkovateľ preukazuje pri kontrole zo strany dozorného orgánu.

Ochrana osobných údajov pre štátnu správu

Ako vyriešime ochranu osobných údajov vo Vašej organizácii?

Orgány štátnej správy pri svojej činnosti spracúvajú osobné údaje rôzneho druhu a rozsahu. Od základných osobných údajov (napríklad meno, priezvisko, dátum narodenia, bydlisko, kontaktné údaje) môže v niektorých prípadoch dochádzať aj k spracúvaniu osobitnej kategórie osobných údajov – napríklad údaje týkajúce sa zdravia. V závislosti od činnosti štátneho orgánu sa líšia aj okruhy dotknutých osôb. Orgány štátnej správy taktiež prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich priestorov kamerovým informačným systémom. Takmer pri každom úkone, ktoré orgán štátnej správy realizuje, sa musí vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom pre naplnenie súladu s nariadením GDPR musí orgán štátnej správy určiť postupy pre administratívne úkony a prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiaden orgán štátnej správy nevyhne. Každý orgán štátnej správy musí mať zároveň ustanovenú funkciu zodpovednej osoby.

Analýza prostredia (audit)

Naši odborníci najprv vykonajú vo Vašej organizácii audit, na základe ktorého zhodnotia aktuálny stav ochrany osobných údajov. Pri audite sa zameriavame na kompletnú štruktúru Vašej organizácie, vrátane všetkých spracovateľských operácií. Pri analýze prejdeme všetky dokumenty a žiadosti, ktoré využívate. Nezanedbáme ani kamerový systém, ktorým sú monitorované priestory organizácie a jej okolie. Na základe našich zistení Vám vypracujeme hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať zistené nedostatky a navrhované riešenia. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky. Na základe výstupov z auditu zabezpečíme, aby Vaša organizácia spracúvala osobné údaje zákonným spôsobom. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme Vám všetky povinnosti, ktoré Vašej organizácii vyplývajú z príslušnej legislatívy.

Bezpečnostná dokumentácia

Všetky procesy, ktoré vo Vašej oganizácii zmapujeme a informácie, ktoré získame, je potrebné zaznamenať. Za týmto účelom vytvoríme Vašej organizácii komplexnú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať. Vašej organizácii pomôžeme s úpravou všetkých dokumentov a tlačív tak, aby boli v súlade s legislatívou (napr. súhlasy, žiadosti, smernice, pracovné zmluvy a iné).

Školenia

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí vedieť organizácia preukázať. Pripravíme Vám školenia na mieru a podľa Vašich individuálnych potrieb. Školenie môžu Vaši zamestnanci absolvovať online alebo osobne. Po úspešnom absolvovaní školenia obdržia zamestnanci certifikát. V súčasnosti sa cez naše školiace stredisko školí už viac ako 160.000 oprávnených osôb ročne. Pravidelným školením zamestnancov môže Vaša organizácie znížiť riziko vzniku bezpečnostných incidentov.

Výkon zodpovednej osoby

Orgán verejnej moci má podľa Nariadenia GDPR povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. Vašej organizácii pridelíme až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov. Či už budete riešiť prenos údajov, zavádzať nový kamerový systém, alebo vyhotovovať nové tlačivá, naše zodpovedné osoby Vám budú vždy nápomocné. V každej situácií týkajúcej sa spracúvania údajov sa na nich môžete obrátiť a oni Vám obratom poradia. Zodpovedné osoby tu budú rovnako pre zamestnancov organizácie, ako aj pre dotknuté osoby. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môže Vaša organizácia konzultovať priamo s nami. Naše zodpovedné osoby sa neustále vzdelávajú a sú špičkou v odbore. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 3000 prevádzkovateľov.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly vo Vašej organizácii Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany osobných údajov môže vo Vašej organizácii skontrolovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade zistených nedostatkov môže úrad uložiť pokutu až do výšky 20.000.000,- Eur. Ak by sa u Vás vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním. Naša spoločnosť má za sebou viac ako 100 úspešných kontrol zo strany dozorného orgánu.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

buy-ebook

Ochrana osobných údajov GDPR

E-kniha

E-kniha
Stiahnite si E-knihu o GDPR
Stiahnuť E-knihu
Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať