Stiahnite si naše E-knihy ZADARMO Zobraziť e-knihy

Ochrana osobných údajov pre veľké podniky

Bezplatná cenová ponuka
Ochrana osobných údajov pre veľké podniky

Čerpajte zo skúseností viac ako 250 veľkých podnikov

Vďaka našim bohatým skúsenostiam vo všetkých oblastiach podnikania vieme, akým reálnym problémom v oblasti ochrany osobných údajov čelí každý podnik. V rámci nášho pôsobenia sme sa v prostredí podnikania stretli s rôznorodými problémami. Pri spolupráci s nami nájdete riešenie na každú situáciu. Čerpajte aj Vy zo skúseností viac ako 250 veľkých podnikov.

Ponúkame Vám služby zamerané na oblasť ochrany osobných údajov. Vďaka našej službe budete mať istotu, že všetky osobné údaje, ktoré spracúvate, sú v bezpečí. Vo Vašej organizácii vykonáme analýzu, vypracujeme potrebnú dokumentáciu, preškolíme zamestnancov a v prípade kontroly Vás budeme fyzicky zastupovať. Vyhnete sa tak prípadnému porušeniu nariadenia GDPR a vysokým pokutám.

Poskytneme Vám až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú nepretržite dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov vo Vašej organizácii. Zodpovedné osoby Vám budú k dispozícii v prípade akejkoľvek konzultácie alebo bezpečnostného incidentu.

Vašej organizácii vypracujeme na mieru komplexnú bezpečnostnú dokumentácia v zmysle Nariadenia EP a Rady EÚ č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Zabezpečíme Vám školenia zamestnancov podľa Vašich konkrétnych potrieb. Školenia môžu prebiehať elektronicky alebo osobne. Každá oprávnená osoba, ktorá sa zúčastní školenia, obdrží certifikát. Certifikátmi o absolvovaní školenia sa prevádzkovateľ preukazuje pri kontrole zo strany dozorného orgánu.

Ochrana osobných údajov pre veľké podniky

Ako vyriešime ochranu osobných údajov vo Vašom podniku?

Medzi osobné údaje, ktorým nariadenie GDPR poskytuje ochranu nepatria len osobné údaje o dodávateľoch, zákazníkoch či zamestnancoch spoločnosti, ale napríklad aj o uchádzačoch o zamestnanie či dočasne pridelených zamestnancov materskej spoločnosti. Obchodné spoločnosti prichádzajú do kontaktu s osobnými údajmi aj pri monitorovaní svojich prevádzok kamerovým informačným systémom. Takmer pri každom úkone, ktoré obchodné spoločnosti robia navonok alebo do vnútra spoločnosti, sa musia vysporiadať s bezpečným spracúvaním osobných údajov, pričom pre naplnenie súladu s nariadením GDPR musia určiť postupy pre administratívne úkony, ako aj prijať technické, personálne a organizačné opatrenia. Nariadeniu GDPR sa tak žiadna obchodná spoločnosť nevyhne. Osobitne je potrebné ošetriť zmluvné vzťahy s dodávateľmi služieb. Každý prevádzkovateľ musí mať transparentne spísané pravidlá pre spracúvanie osobných údajov. Dodržiavanie nariadenia GDPR si tak pri podnikaní vyžaduje precíznosť a odbornosť.

Analýza prostredia (audit)

Naši odborníci najprv vykonajú vo Vašom podniku audit, na základe ktorého zhodnotia aktuálny stav ochrany osobných údajov. Pri audite sa zameriavame na kompletnú štruktúru Vášho podnikania, vrátane všetkých spracovateľských operácií, vrátane vzťahov dovnútra (zamestnanci), ale aj navonok (obchodní partneri). Na základe našich zistení Vám vypracujeme hodnotiacu správu, ktorá bude obsahovať zistené nedostatky a navrhované riešenia. Tieto výstupy sa stanú podkladom pre ďalšie dôležité kroky. Na základe výstupov z auditu zabezpečíme, aby Váš podnik spracúval osobné údaje zákonným spôsobom. Zároveň identifikujeme a vysvetlíme Vám všetky povinnosti, ktoré Vášmu podniku vyplývajú z príslušnej legislatívy.

Bezpečnostná dokumentácia

Všetky procesy, ktoré vo Vašom podniku zmapujeme a informácie, ktoré získame, je potrebné zaznamenať. Za týmto účelom vytvoríme pre Váš podnik komplexnú bezpečnostnú dokumentáciu, ktorá bude odzrkadľovať súčasný, ale aj požadovaný stav v oblasti ochrany osobných údajov. Bezpečnostná dokumentácia Vám zároveň stanoví ciele v personálnej, organizačnej a technickej oblasti a bližšie špecifikuje, aké primerané opatrenia v daných oblastiach budete musieť prijať. Vášmu podniku pomôžeme s úpravou všetkých dokumentov a tlačív tak, aby boli v súlade s legislatívou (napr. zmluvy, žiadosti, smernice a iné).

Školenia

Pravidelné školenie oprávnených osôb je jednou zo základných povinností, ktorej splnenie musí vedieť preukázať každý prevádzkovateľ. Pripravíme Vám školenia na mieru a podľa Vašich individuálnych potrieb. Školenie môžu Vaši zamestnanci absolvovať online alebo osobne. Po úspešnom absolvovaní školenia obdržia zamestnanci certifikát. V súčasnosti sa cez naše školiace stredisko školí už viac ako 160.000 oprávnených osôb ročne. Pravidelným školením zamestnancov môže Vaša organizácie znížiť riziko vzniku bezpečnostných incidentov.

Výkon zodpovednej osoby

Ak v rámci svojho podnikania spracúvate veľké množstvo osobných údajov, máte podľa Nariadenia GDPR povinnosť ustanoviť zodpovednú osobu. V takomto prípade Vám pridelíme až 4 zodpovedné osoby, ktoré budú dohliadať nad zákonnosťou spracúvania osobných údajov. Či už budete riešiť prenos údajov, riešiť marketingovú kampaň, alebo vyhlasovať súťaž, naše zodpovedné osoby Vám budú vždy nápomocné. V každej situácií týkajúcej sa spracúvania údajov sa na nich môžete obrátiť a oni Vám obratom poradia. Zodpovedné osoby tu budú rovnako pre Vašich zamestnancov, ako aj pre zákazníkov alebo klientov. Akýkoľvek problém alebo bezpečnostný incident môžete konzultovať priamo s nami. Naše zodpovedné osoby sa neustále vzdelávajú a sú špičkou v odbore. Externý výkon činnosti zodpovednej osoby zastrešujeme pre viac ako 3000 prevádzkovateľov.

Súčinnosť pri kontrole

V prípade kontroly Vás v tom nenecháme samých a pomôžeme Vám. Oblasť ochrany osobných údajov môže skontrolovať Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. V prípade zistených nedostatkov môže úrad uložiť pokutu až do výšky 20.000.000,- Eur. Ak by sa u Vás vyskytla kontrola, pomôžeme Vám a na kontrole Vás budeme osobne zastupovať. Pomôžeme Vám s prípravou na kontrolu, jej samotným priebehom, ako aj s prípadným správnym konaním. Naša spoločnosť má za sebou viac ako 100 úspešných kontrol zo strany dozorného orgánu.

Bezplatná cenová ponuka

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

portal-in-mobile
portal-in-mobile

Klientske centrum jednoduchý a komplexný systém na správu firemnej agendy GDPR, Kybernetickej bezpečnosti

Referencie

Pomohli sme už stovkám klientov pomôžeme aj vám

Vážený klient, ak ste nenašlito čo hladáte nevahajte nás kontaktovať.

buy-ebook

Ochrana osobných údajov GDPR

E-kniha

E-kniha
Stiahnite si E-knihu o GDPR
Stiahnuť E-knihu
Často kladené otázky

Otázky a odpovede

Vážený klient, ak ste nenašli to čo hladáte neváhajte nás kontaktovať